Năng lực đấu thầu – bước phát triển đáng ghi nhận

22/09/2017, 13:14 | Tin tức

Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về đấu thầu, cũng như công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này trong năm qua đã được tích cực đẩy mạnh, đạt được nhiều bước tiến mới, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác đấu thầu.

Năm 2010, công tác quản lý nhà nước về đấu thầu trong đó có quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu đã có bước tiến đáng kể về chất. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13/5/2010 quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu (TT 10/2010). Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2010. Thông tư quy định cụ thể về điều kiện tổ chức hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu; điều kiện để được thực hiện công tác giảng dạy về đấu thầu; đăng ký, đăng tải thông tin cơ sở đào tạo vào hệ thống dữ liệu; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu, chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu (cơ bản và nâng cao), cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu; việc quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu. Tiếp sau đó, ngày 02/8/2010, Cục Quản lý đấu thầu (QLĐT) đã ban hành Văn bản số 335/QLĐT-TTHT về việc hướng dẫn thực hiện TT 10/2010. Nhờ có các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn rất cụ thể, chi tiết, hoạt động đào tạo đấu thầu trong cả nước đã được điều chỉnh theo định hướng chung, đảm bảo chất lượng tốt hơn.

Cũng trong năm 2010, nhằm mục đích nâng cao chất lượng của công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu và đánh giá tình hình tuân thủ các quy định tại TT 10/2010, ngày 16/11/2010, Cục QLĐT đã có công văn số 554/QLĐT-TTHT đề nghị các Sở KH&ĐT tổ chức kiểm tra hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu đối với các cơ sở đào tạo đăng ký kinh doanh, có trụ sở chính tại địa phương và gửi báo cáo, kết luận kiểm tra về Cục. Nội dung kiểm tra tập trung vào sự tuân thủ quy định tại Điều 2 TT 10/2010 quy định điều kiện tổ chức hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu, bao gồm cả giảng viên tham gia giảng dạy của các khóa học; thời gian, thời lượng, số lượng học viên; chương trình chi tiết của khóa học;… 

Ngoài ra, Cục QLĐT đã xây dựng Hệ thống dữ liệu giảng viên đấu thầu, danh sách cơ sở đào tạo đấu thầu và đăng tải trên trang web http://muasamcong.mpi.gov.vn. Hệ thống dữ liệu này vừa là cơ sở để cơ quan nhà nước quản lý mạng lưới giảng viên, cơ sở đào tạo đấu thầu trên cả nước, vừa là nơi tham khảo cho các học viên khi tham gia các khóa đào tạo về đấu thầu.

Gần đây, nội dung kiểm tra về công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu được quy định là một nội dung thuộc Thông tư … về kiểm tra …(viết thêm)

Việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đào tạo, bổi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu đã giúp hoạt động đào tạo của các cơ sở trong năm qua nhìn chung đi vào nề nếp, đảm bảo chất lượng hơn, đồng thời sẽ tạo cơ sở đẩy mạnh hoạt động này trong thời gian tới.

 

Nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác đấu thầu

Đấu thầu ngày càng có vai trò quan trọng trong chi tiêu công. Đi cùng đó là xu hướng xã hội hoá đầu tư làm tổng vốn qua đấu thầu sẽ tăng rất mạnh trong thời gian tới. Đây là một thực tế khách quan đòi hỏi công tác đấu thầu phải được chuyên môn hoá, chuyên nghiệp hoá hơn nữa để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước. Trong bối cảnh đó, năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác đấu thầu có tác động không nhỏ đến hiệu quả của hoạt động đấu thầu.

Bên cạnh đó, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản có hiệu lực từ 01/8/2009 tiếp tục phân cấp nhiều hơn cho chủ đầu tư. Chủ đầu tư có thêm các trách nhiệm quan trọng là phê duyệt hồ sơ mời thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và quyết định xử lý tình huống trong đấu thầu. Trong điều kiện phân cấp như vậy, cùng với việc năng lực của rất nhiều chủ đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu, thì công tác đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ thuộc các đơn vị chủ đầu tư là rất cần thiết để họ có thể thực hiện được trách nhiệm của mình, đảm bảo hiệu quả của công tác đấu thầu.

Trước tình hình đó, các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu được tổ chức thường xuyên trong những năm qua đã có tác dụng tích cực, phổ biến pháp luật về đấu thầu, cập nhật quy định mới và nâng cao trình độ, kiến thức về đấu thầu cho khá nhiều cán bộ làm công tác đấu thầu trên khắp cả nước. Khi báo cáo về công tác đấu thầu năm 2010, nhiều Bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn đã cho biết, 100% cán bộ trực tiếp tham gia hoạt động đấu thầu của đơn vị đều đã qua đào tạo, bồi dưỡng các khóa ngắn hạn về công tác đấu thầu và có chứng chỉ theo quy định. Các chủ đầu tư, đặc biệt là tại các địa phương từ chỗ còn rất mơ hồ về các quy định của pháp luật về đấu thầu, nay đã biết khi tổ chức đấu thầu phải tuân thủ Luật Đấu thầu; biết thực hiện đấu thầu theo quy trình đúng; phân biệt và áp dụng đúng các quy định của pháp luật về đấu thầu đối với các dự án có sử dụng vốn ODA,…

Cụ thể, theo số liệu tổng hợp từ Cục Quản lý đấu thầu - Bộ KH&ĐT, đến ngày 31/12/2010, trên cả nước có 116 cơ sở đào tạo (Miền Bắc có 99 CSĐT, miền Nam có 14 CSĐT, miền Trung có 5 CSĐT); 67 giảng viên đã gửi hồ sơ đăng ký giảng viên đấu thầu (trong đó, 28 giảng viên đã được đăng tải vào hệ thống dữ liệu giảng viên đấu thầu trên trang thông tin điện tử về đấu thầu của Bộ KH&ĐT và 39 giảng viên chưa đủ điều kiện để được đăng tải). Với số lượng cơ sở đào tạo và giảng viên như trên, trong năm qua, tổng số khóa đào tạo về nghiệp vụ đấu thầu đã được tổ chức trên cả nước là 554 khóa với tổng số 22.564 học viên. Số học viên này đa phần là cán bộ trực tiếp làm công tác đấu thầu thuộc các đơn vị chủ đầu tư, bên mời thầu, tại  các Bộ, Ban, Ngành, các Tập đoàn, các cơ quan quản lý về đấu thầu tại địa phương, các nhà thầu,…

05 cơ sở đào tạo tổ chức được nhiều khóa bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu và đào tạo được nhiều học viên nhất trong năm 2010, theo thống kê như sau:

          

STT

 

Tên cơ sở đào tạo

Tổng số

học viên

1

Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu

2042

2

Công ty cổ phần đào tạo và nghiên cứu quản lý kinh tế

2013

3

Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

2003

4

Viện đào tạo quản lý  xây dựng DCMT

1559

5

Viện nghiên cứu giáo dục quốc tế

1430

 Tiếp tục cải thiện chất lượng đào tạo

Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu tại nhiều cơ sở đào tạo vẫn còn một số hạn chế. Trong năm 2010, theo phản ánh của học viên cũng như sự tìm hiểu của Cục Quản lý đấu thầu thì vẫn còn nhiều cơ sở đào tạo tổ chức các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu không đảm bảo chất lượng, chạy theo hình thức, không tuân thủ các quy định tại TT 10/2010. Các vi phạm thường thấy là: nội dung giảng dạy không theo quy định, rút ngắn thời gian giảng dạy, không có giáo trình giảng dạy,…

Ngoài ra, đến cuối năm 2010, mới có 59 cơ sở trên tổng số 116 cơ sở đào tạo trên cả nước đã cập nhật thông tin cơ sở đào tạo theo Mẫu số 5 Phụ lục 4 TT 10/2010, 41 cơ sở có nộp kèm theo báo cáo hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu năm 2010 thì trong đó có 14 cơ sở đào tạo không tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu trong việc sử dụng giảng viên đấu thầu.

Bảng tổng hợp về cơ sở đào tạo đấu thầu trong cả nước

 

 

STT

Khu vực

Số lượng

CSĐT

Đã cập nhật thông tin CSĐT
(mẫu số 5)

Đã báo cáo hoạt động đào tạo
(mẫu số 6)

Tổng
 số
khóa
 học

Tổng
số
học
viên

Số lượng CSĐT

vi phạm

1

Miền Bắc

98

50

33

510

20.025

9

2

Miền Trung

4

2

1

1

23

1

3

Miền Nam

14

7

7

43

2.516

4

 

Tổng số

116

59 

41

554

22.564

14

          Để đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu, tiếp tục cải thiện chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo, trong năm nay, Cục QLĐT sẽ tiến hành kiểm tra hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu của các cơ sở đào tạo trên cả nước. Các nội dung kiểm tra tập trung vảo: sự phù hợp của đội ngũ giảng viên đấu thầu với quy định của pháp luật bao gồm việc đăng ký tên trên hệ thống dữ liệu cơ sở đào tạo đấu thầu theo quy định, sự phù hợp của tài liệu giảng dạy (giáo trình và tài liệu trình bày) theo quy định; việc tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu: giảng viên, giáo trình, bài giảng, thời lượng khóa học, và các nội dung khác có liên quan; việc lưu trữ hồ sơ các khóa học và quản lý hồ sơ học viên; báo cáo hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu định kỳ hàng năm… Bên cạnh đó, Cục tiếp tục đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ làm công tác đấu thầu; Xây dựng các chương trình đào tạo nhằm đánh giá được năng lực của đội ngũ chuyên gia đấu thầu; Đào tạo đội ngũ giảng viên về đấu thầu, đặc biệt là tại các địa phương miền núi, vùng sâu, vùng xa; Biên soạn các tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu có tính ứng dụng cao trong thực tế.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong năm 2010, những giải pháp mới sẽ thực hiện trong năm nay cùng với sự nỗ lực của các cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về đấu thầu, các cơ sở đào tạo đấu thầu, các giảng viên đấu thầu, hoạt động đào tạo, bổi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu chắc chắn sẽ đạt được những thành công mới, đưa công tác đào tạo thực sự đi vào chất lượng, góp phần tạo dựng được đội ngũ cán bộ làm công tác đấu thầu có đủ kiến thức, trình độ để vận dụng các quy định của pháp luật về đấu thầu vào thực tế một cách đúng đắn, phát huy hiệu quả tốt nhất.

 Cao Thành Trung

Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu

Ý kiến bạn đọc ()

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Hotline khóa học : 0243.795.7304

Dịch vụ tư vấn : 0243.795.7300

Địa chỉ: Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Lô D25, Ngõ 7B, Đường Tôn Thất Thuyết, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội

Lãnh Đạo

Thư viện ảnh

Xem tất cả

Hỏi đáp

Muốn sửa lại hoặc hủy kết quả lựa chọn nhà thầu đã đăng tải phải làm sao?

 Muốn sửa lại hoặc hủy kết quả lựa chọn nhà thầu đã đăng tải phải làm sao?  

Trưng cầu ý kiến

Bạn có đồng ý việc bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu với các đối tượng theo quy định:

Biểu quyết Xem kết quả

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ