Phòng ban

Cơ cấu tổ chức

I. Chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm hỗ trợ đấu thầu:
1.    Xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu phù hợp với yêu cầu của hệ thống pháp luật đấu thầu và tình hình thực tế; tổ chức biên soạn, in ấn, xuất bản tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu;
2.    Tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về đấu thầu và cấp chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ về đấu thầu theo quy định về pháp luật;
3.    Cung cấp dịch vụ hỗ trợ về đấu thầu, dịch vụ kiểm toán về trình tự, thủ tục trong đấu thầu và các dịch vụ khác có liên quan theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật;
4.    Phối hợp với các tổ chức, đơn vị trong nước và quốc tế để  nghiên cứu, tăng cường năng lực đấu thầu, năng lực đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về đấu thầu;
5.    Xây dựng các hệ thống dữ liệu về tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, chuyên gia đấu thầu, cơ sở đào tạo đấu thầu;
6.    Tổng hợp tình hình hoạt động của các cơ sở đào tạo đấu thầu trên phạm vi cả nước;
7.    Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức,viên chức, lao động hợp đồng thuộc Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu và tài chính, tài sản, kinh phí được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
8.    Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Cục Quản lý đấu thầu và của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
9.    Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu giao;

II. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu:
1.    Phòng Hành chính, quản trị;
2.    Phòng Đào tạo đấu thầu;
3.    Phòng Hỗ trợ nghiệp vụ đấu thầu;
4.    Văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

B. TÀI CHÍNH

Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu thuộc Cục Quản lý đấu thầu thực hiện chức năng hỗ trợ hoạt động đấu thầu theo các quy định của pháp luật;
Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo kinh phí hoạt động, được Nhà nước cấp ngân sách để bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được giao; có con dấu và tài khoản riêng, được hoạt động tự chủ theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; có trụ sở chính đặt tại Thành phố Hà Nội.

Tình hình tài chính của Trung tâm lành mạnh. Trung tâm thực hiện công tác khai báo thuế giá trị gia tăng và thu nhập theo đúng thời gian yêu cầu của Chi Cục thuế Quận Ba Đình.

C. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Cơ cấu tổ chức Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu:
Lãnh đạo Trung tâm bao gồm: Giám đốc và một số Phó Giám đốc;
Các phòng phụ trách chuyên môn bao gồm:
- Phòng Hành chính, Quản trị;
- Phòng Đào tạo đấu thầu;
- Phòng Hỗ trợ nghiệp vụ đấu thầu;
- Văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Chức năng:

Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu thuộc Cục Quản lý đấu thầu thực hiện chức năng hỗ trợ hoạt động đấu thầu theo các quy định của pháp luật;

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Hotline khóa học : 0243.795.7304

Dịch vụ tư vấn : 0243.795.7300

Địa chỉ: Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Lô D25, Ngõ 7B, Đường Tôn Thất Thuyết, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội

Lãnh Đạo

Thư viện ảnh

Xem tất cả

Hỏi đáp

Muốn sửa lại hoặc hủy kết quả lựa chọn nhà thầu đã đăng tải phải làm sao?

 Muốn sửa lại hoặc hủy kết quả lựa chọn nhà thầu đã đăng tải phải làm sao?  

Trưng cầu ý kiến

Bạn có đồng ý việc bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu với các đối tượng theo quy định:

Biểu quyết Xem kết quả

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ